ابوبشر مروزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبشر مروزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبشر احمد بن محمد فقیه مروزی اصفهانی، از محدّثین اصفهان قرن چهارم هجری
ابوبشر ورقاء بن عمر شیبانی یشکری کوفی مروزی، از مفسران قرن دوم و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار