ابوبکر احمد بن ابراهیم کرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد بن ابراهیم کرانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن ابراهیم بن احمد بن روزبه کرانی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی از دارکی و ابن اخی ابی زرعه روایت می‌کند. کران از محلّه‌های شهر اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۴.    جعبه ابزار