ابوبکر احمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر احمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌اخشید ابوبکر احمد بن‌ علی‌، اِبْن‌ِ اِخْشید، ابوبکر احمد بن‌ علی‌ بن‌ مَعْجور (۲۷۰-۳۲۶ق‌/۸۸۳ - ۹۳۸م‌)، متکلم‌، فقیه‌ و مفسّر و یکی‌ از رؤسای‌ معتزله‌
ابن‌زنجویه ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، ابوبکر احمد بن محمّد بن زنجویه اصفهانی معروف به ابن زنجویه، از محدّثین اصفهان
ابوبکر احمد بن ابی‌عاصم ضحاک‌ شیبانی‌، اِبن‌ِ اَبی‌ عاصِم‌، ابوبکر احمد بن‌ عمروبن‌ ابی‌ عاصم‌ ضحاک‌ شیبانی‌ (۲۰۶-۲۸۷ق‌/۸۲۱ -۹۰۰م‌)، از فقها و حافظان‌ بزرگ‌ حدیث
ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ باطرقانی اصفهانی، باطِرْقانی‌، ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ بن‌ محمد (۳۷۲-۴۶۰ق‌/۹۸۲- ۱۰۶۸م‌)، مقری‌ و محدث‌ اهل‌ اصفهان‌
ابوبکر احمد بن محمد برقانی، بَرْقانی، ابوبکر احمد بن محمد بن احمد بن غالب، (۳۳۶- رجب‌ ۴۲۵ق‌/۹۴۷- ژوئن‌ ۱۰۳۴م‌)، محدّث، نحوی، و فقیه مکتب شافعی
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار