ابوبکر اندلسی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر اندلسی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زرب ابوبکر محمد بن یبقی‌ اندلسی‌، ابوبکر محمد بن یبقی‌ بن زرب‌ اندلسی‌ (۳۱۷-۳۸۱ق‌/ ۹۲۹-۹۹۱م‌)، فقیه ‌، محدث ‌ و خطیب‌ مالکی
ابن‌عاصم ابوبکر محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ عاصِم‌، ابوبکر محمد بن‌ محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌ (۷۶۰-۸۲۹ق‌/۱۳۵۹-۱۴۲۶م)، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار