ابوبکر باطرقانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر باطرقانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ باطرقانی اصفهانی، باطِرْقانی‌، ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ بن‌ محمد (۳۷۲-۴۶۰ق‌/۹۸۲- ۱۰۶۸م‌)، مقری‌ و محدث‌ اهل‌ اصفهان‌
ابوبکر عبدالواحد بن احمد باطرقانی اصفهانی، ابوبکر عبدالواحد بن احمدبن محمّد باطرقانی از قرّاء و امام جامع گورگیرِ اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار