ابوبکر طهرانی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر طهرانی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد

ابوبکر ابراهیم بن سفیان طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوبکر طهرانی اصفهانی (مورخ)، از دانشمندان و مورّخین قرن نهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار