ابوبکر عبداللّه بن محمد کرابیسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر عبداللّه بن محمد کرابیسی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن محمّد بن احمد بن محمود بن حریس بن صالح بن ازهر بن عبداللّه بن عامر کزیری کرابیسی اصفهانی نیشابوری سمسار، از محدّثین عامّه است. در اصفهان سکونت داشته و سپس به نیشابور رفته و در محلّه سحور سکونت گزیده است.
از ابوعمرو بن حمدان، ابی‌یعلی زبیری، ابی‌الحسن بحیری، ابی‌سعید رارانی، ابی‌بکر طرازی، ابی‌الحسن صبغی، ابی‌بکر بن مهران و هم طبقه آنان از محدّثین اصفهان حدیث شنیده و ابوصالح مؤذن از او روایت می‌کند.
[۱] حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، تاریخ نیسابور، ص۴۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، تاریخ نیسابور، ص۴۳۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۴.    


جعبه ابزار