ابوبکر محمد بن‌ عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر محمد بن‌ عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قوطیه ابوبکر محمد بن‌ عمر، اِبْن‌ِ قوطیّه‌، ابوبکر محمد بن‌ عمر بن‌ عبدالعزیز (د ۳۶۷ق‌/ ۹۷۸م‌)، مورخ‌، ادیب‌، لغوی‌، شاعر و فقیه‌ مالکی‌ اندلسی‌
ابوبکر محمد بن عمر ترمذی وراق بلخی، اَبوبَکْرِ وَرّاق، محمد بن عمر حکیم تِرْمِذی بلخی، عارف بزرگ ایرانی سده ۳ق
ابن‌جعابی ابوبکر محمد بن‌ عمر جعابی تمیمی، اِبْن‌ِ جِعابی‌، ابوبکر محمد بن‌ عمر بن‌ محمد تمیمی‌ ۲۸۴- ۳۵۵ق‌/ ۸۹۷ -۹۶۶م‌)، محدث‌ و رجالی‌ امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار