ابوجعفر احمد بن ابراهیم غسال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن ابراهیم غسال اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن ابراهیم بن سلیمان بن غسال، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از سهل بن عثمان و اسماعیل بن عمرو بجلی روایت می‌کند، و فرزندش قاضی ابواحمد بن محمّد از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۶.    جعبه ابزار