ابوجعفر احمد بن ابراهیم مودب هفشوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن ابراهیم مودب هفشوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن ابراهیم بن عبداللّه مؤدّب، ساکن قریه هفشور، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی از محمّد بن مثنی، سلمه بن شبیب و مقری روایت می‌کند، و عبداللّه پدر حافظ ابونُعیم اصفهانی از وی روایت می‌نماید. ظاهرا «هفشور» همان هفشویه، از قراء بلوک قهاب جی اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۷.    جعبه ابزار