ابوجعفر احمد بن محمد بن حسین معدل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن محمد بن حسین معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن محمّد بن حسین معدّل، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری است. رییسی محتشم و بزرگوار بوده، و سفره او گسترده بوده است. از محمّد بن عبداللّه حضرمی، ابی شعیب، اَبان بن مَخلَد و عمر بن ابی حسان روایت نموده است، و محمّد بن ابراهیم بن علی و ابوالحسن علیّ بن محمّد بن حسین مؤدّب ورّاق از او نقل حدیث می‌کنند.
[۱] ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۵۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۱.    جعبه ابزار