ابوجعفر احمد بن محمد معدل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن محمد معدل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوجعفر احمد بن محمد بن حجاج معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوجعفر احمد بن محمد بن حسین معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار