ابوجعفر احمد بن یعقوب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر احمد بن یعقوب اصفهانی، از محدّثین شیعه اصفهان در نیمه اوّل قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوجعفر احمد بن یعقوب اصفهانی، از محدّثین شیعه اصفهان است. وی در نیمه اوّل قرن چهارم هجری می‌زیست. از احمد بن علی اصفهانی و ابوجعفر احمد بن علویّه اصفهانی روایت می‌کند. حسن بن احمد بن ابراهیم بن شاذان و احمد بن ابراهیم بن ابی‌رافع از او روایت می‌کنند.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرواه، ص۶۰.
۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۶۱.    
۳. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۸، ص۱۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۹۳.    جعبه ابزار