ابوجعفر طبری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر طبری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری از مشاهیر مورخان نامی دوران اسلامی و صاحب تاریخ طبری
ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری، ابوجعفر، محمد بن جریر بن رستم طبری آملی مازندرانی از فقهای بزرگ شیعه در قرن پنجم هجری و از معاصرین شیخ طوسی و نجاشی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار