ابوجعفر محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوجعفر محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌امیرحاج ابوجعفر محمد بن‌ حسین‌ حسینی‌، اِبْن‌ اَمیرِ حاج‌، ابوجعفر محمد بن‌ حسین‌ حسینی‌ (د ح‌ ۱۱۸۳ق‌/ ۱۷۶۹م‌)، عالم‌، ادیب و شاعر شیعی‌مذهب ‌نجفی‌
ابن‌بطه ابوجعفر محمد بن‌ جعفر قمی، اِبْن‌ِ بُطّه قُمی‌، ابوجعفر محمد بن‌ جعفر بن‌ احمد، محدث ‌شیعی سده ۴ قمری/۱۰میلادی
ابن‌حبیب ابوجعفر محمد بغدادی، اِبْن‌ِ حَبیب‌، ابوجعفر محمد (د ۲۴۵ق‌/۸۵۹م‌)، مورخ‌، نحوی‌ و لغوی‌ بغدادی
ابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی، ابن‌دکه ابوجعفر محمد بن حسن معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌قبه ابوجعفر محمد بن‌ عبدالرحمان‌ رازی‌، اِبْن‌ِ قِبه‌، ابوجعفر محمد بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ قبه رازی‌، متکلم‌ امامی‌ (د اوایل‌ سده ۴ق‌/۱۰م‌)
ابن‌منده ابوجعفر محمد بن منده اصفهانی، ابن‌منده ابوجعفر محمد بن منده اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌ولید ابوجعفر محمد بن حسن قمی، اِبْنِ وَلیدِ قُمی، ابوجعفر محمدبن حسن بن احمد (د ۳۴۳ق/۹۵۴م)، محدث و فقیه امامی
ابن‌حمزه عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی طوسی، اِبْن‌ِ حَمْزه، عمادالدین ابوجعفر محمد بن علی بن حمزه طوسی، فقیه امامی سده ۵ -۶ ق/۱۱-۱۲ م و صاحب کتاب الوسیله


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار