ابوحامد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو حامد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
ابن‌رسته ابوحامد احمد بن محمد اصفهانی، از مشایخ صوفیّه و محدّثین در قرن چهارم هجری
ابوحامد اسفراینی، فقیه بزرگ شافعی
ابوحامد محمد غزالی، فیلسوف، متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگ‌ترین مردان تصوف سده پنجم هجری
ابوحامد مرورودی، قاضی و فقیه شافعی
ابن‌ظهیره ابوحامد جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالله‌ مکی‌، محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ ظهیرة بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیره قرشی‌ مکی‌، خطیب‌، قاضی ‌و مفتی مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار