ابوحفص حنظلة بن صفوان کلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحفص حنظلة بن صفوان کلبی، از کارگزاران و فرماندهان امویان بود که عهده‌دار وایت مصر گردید. او سرانجام به سال ۱۳۰ ق در شام درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو حفص، حنظلة بن صفوان کلبی، امیر و سردار شجاعِ دوره اموی بود که امارت مصر را دو بار عهده‌دار شد: نخستین بار در دوره یزید بن عبدالملک بود و دیگر بار در دوره برادرش، هشام بن عبدالملک. وی در سال ۱۲۴ ق به ولایت افریقیه رسید و با خوارج صُفریه جنگید و در نبرد اصنام در خارج شهر قیروان بر آنان پیروز شد. او آن‌گاه سپاهی را به سوی‌ اندلس فرستاد و مردم آن‌جا سر به فرمان او نهادند. پس از آن در افریقیه مستقر شد تا این‌که عبدالرحمان بن حبیب فهری در سال ۱۲۶ ق از‌ اندلس به‌سوی او رفت و ادعای خلافت کرد. حنظله برای حفظ خون عرب‌ها نخواست که با او بجنگد، از این‌رو به نفع او از امارت کناره گرفت، به شام بازگشت و در آن‌جا درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۲، ص۲۸۶.    
۲. ابوعمر کندی، محمد بن یوسف، الولاة و القضاة، ص۶۶.    
۳. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۵۸-۶۰.    
۴. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۱، ص۲۵۰.    
۵. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۱، ص۲۸۰.    
۶. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۲۷۳.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۳۳.

جعبه ابزار