ابوحفص عمر بن ابراهیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحفص عمر بن ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مفلح نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم‌، نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابوحفص عمر بن ابراهیم تجانی، فقیه و ادیب و شاعر، از شخصیت‌های خاندان تجانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار