ابوخالد واسطی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوخالد واسطی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوخالد عمرو بن خالد قرشی واسطی، از اصحاب خاص زید بن علی (علیهماالسلام) و گردآوردنده کهن‌ترین مجامع فقهی و حدیثی در مذهب زیدی
ابوخالد یزید بن‌ هارون واسطی، ابوخالد یزید بن‌ هارون بن زاذان واسطی (متوفای ۲۰۶)، یکی از مفسران و حافظان حدیث قرن دوم و اوایل قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار