ابوخالد یزید آل‌مهلب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوخالد یزید آل‌مهلب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوخالد یزید بن حاتم آل‌مهلب، ابوخالد یزید بن حاتم بن قبیصة بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوخالد یزید بن محمد آل‌مهلب، ابوخالد یزید بن محمد مهلبی، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار