ابوزید اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوزید احمد بن محمد ابهری مدینی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوزید بن ابی‌القاسم اصفهانی، از شعرای اصفهان
ابوزید بن سعد اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوزید بن علی اصفهانی، از ادبای اصفهان
ابوزید تیجابادی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار