ابوزید تیجابادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید تیجابادی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

استاد ابوزید تیجابادی، از ادبا و فضلای اصفهان است. مافرّوخی وی را در ردیف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء که مقدّم بر عصر خود بوده، ذکر کرده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.
ظاهرا تیجاباد از روستاهای اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۴.    جعبه ابزار