ابوزید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزید ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابو زید انصاری، سعید بن اوس بن ثابت خزرجی انصاری (۱۲۱ ـ ۲۱۵ق/ ۷۳۹ ـ ۸۳۰م)، لغوی، راوی و نحوی
ابوزید بلخی، احمد بن سهل (ح ۲۳۵ ـ ۳۲۲ق/ ۸۴۹ ـ ۹۳۴م)، ادیب، متکلم، فیلسوف و جغرافی‌دان و متفنن در علوم گوناگون
ابوزید تاجوری، تاجوری، ابوزید عبدالرحمان بن محمد بن احمد مغربی طرابلسی، مشهور به تاجوری، فقیه مالکی و عالم علم میقات
ابوزید رطاب، از راویان قرن سوم هجری قمری
ابوزید علوی، از متکلمان زیدی در قرن دوم یا سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار