ابوسعد احمد بن محمد بغدادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد احمد بن محمد بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد احمد بن محمّد بن احمد بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. یافعی درباره او گوید: «کان ثقه خیراً یحفظ صحیح مسلم». در سال ۵۴۰ق وفات یافته است. وی از ابوعمرو عبدالوهاب بن محمّد بن اسحاق عبدی، ابومنصور محمّد بن احمد بن علی سینی و ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم طیان روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۳، ص۲۰۹.    
۲. ابن‌عساکر، علی‌ بن حسن، تبیین کذب المفتری، ص۴۲۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۵۱.    


جعبه ابزار