ابوسعد فرزاد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد فرزاد اصفهانی، از ادبای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد فرزاد، از ادبای اصفهان بوده، و مافرّوخی نام او را در ردیف دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء که مقدّم بر عصر وی بوده‌اند، ذکر کرده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۵.    جعبه ابزار