ابوسعد محمد بن محمد مطرز اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد محمد بن محمد مطرز اصفهانی، از محدثین و دانشمندان کلام اصفهان در اواخر قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد محمّد بن محمّد بن محمّد اصفهانی معروف به مطرّز، از محدّثان قرن پنجم و ششم هجری است. مافرّوخی او را مقدّم بر عصر خویش ذکر کرده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۱.
علاوه به فقه و حدیث در علم قرائت نیز صاحب نظر بوده، و آن را نزد ابوبکر محمّدابراهیم بن احمد نقار آموخته است. ابوطاهر سلفی و حافظ ابوموسی مدینی و دیگران از شاگردان او هستند. وی در سال ۵۰۳ق به سنّ نود و دو سالگی وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۱.
۲. شمس‌الدین جزری، محمد بن محمد، غایه النّهایه، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۳. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۳، ص۱۳۲.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۶.    جعبه ابزار