ابوسعد نختکینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعد نختکینی اصفهانی، از ادبای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد نختکینی، از ادبای اصفهان بوده، و مافرّوخی او را در ردیف دانشمندان متقدّم بر عصر خویش ذکر نموده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۶.    جعبه ابزار