ابوسهل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسهل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسهل احمد بن محمد تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوسهل کحال اصفهانی، از اطبّاء اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار