ابوشعثاء جابر بن زید ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجابر بن زید ازدی یحمدی جوفی بصری، تابعی، ثقه، راوی حدیث و جانشین حسن بصری در مقام فتوا بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جابر بن زید ازدی یحمدی جوفی (درب الجوف: یکی از محله‌های بصره است و او را به همین سبب جوفی خوانده‌اند.) بصری؛ از ابن عباس و عکرمه و دیگران روایت کرده است. ابن عباس می‌گفت: «اگر مردم بصره در مجلس جابر بن زید حضور یابند، دانش او را از کتاب خدا همه را فراخواهد گرفت». عجلی می‌گوید: «تابعی و ثقه است». ابن سعد می‌گوید: «در سال ۱۰۳ وفات یافت». هنگامی که وفات یافت قتاده درباره او گفت: «امروز داناترین مردم عراق در گذشت». او جانشین حسن بصری در مقام فتوا بود.
[۲] ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، الحلیه، ج۳، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۲، ص۳۸، شماره ۶۱.    
۲. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، الحلیه، ج۳، ص۸۵.


منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۳۷۱.    جعبه ابزار