ابوصالح اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوصالح اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرابوصالح بن عبدالرزاق حسینی سبزواری اصفهانی، از اجلّه سادات و علمای اصفهان در قرن دوازدهم هجری
ابوصالح بن ابوتراب اصفهانی، فقیه متبحّر و از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان
ابوصالح عبدالرحمان بن سعید بغدادی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار