ابوطاهر احمد بن احمد ابهری مقری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطاهر احمد بن احمد ابهری مقری اصفهانی، از دانشمندان علم قرائت و از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوطاهر احمد بن احمد بن ابی‌بکر ابهری مقری، از اهالی ابهر اصفهان، و از دانایان علم قرائت و از محدّثین اصفهان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۸۳.    جعبه ابزار