ابوطاهر مقری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطاهر مقری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوطاهر عبدالواحد بن عمر بزاز مقری، مقری، محدث و نحوی بغدادی
ابوطاهر احمد بن احمد ابهری مقری اصفهانی، از دانشمندان علم قرائت و از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار