ابوعبدالله‌ تمیمی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله‌ تمیمی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبدالله محمد بن احمد تمیمی مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی مُقدّسی، پزشک و داروشناس مشهور سدۀ ۴ق (د پس از ۳۷۰ق/۹۸۰م)
ابن‌سماعه ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سماعه تمیمی‌ کوفی‌، اِبْن‌ِ سَماعه‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ سماعة بن‌ عُبیدالله‌ بن‌ هلال‌ تمیمی‌ کوفی‌ (۱۳۰-۲۳۳ق‌/۷۴۸- ۸۴۸م‌)، قاضی‌ ، محدث‌ و فقیه‌ حنفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار