ابوعبدالله‌ محمد بن‌ قاسم‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله‌ محمد بن‌ قاسم‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زاکور ابوعبدالله‌ محمد بن‌ قاسم‌، اِبْن‌ِ زاکور، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ قاسم‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالواحد ابن‌ احمد (ح‌۱۰۷۵- ۲۰ محرم‌ ۱۱۲۰ق‌/۱۶۶۵-۱۱ آوریل‌ ۱۷۰۸)، ادیب‌، فقیه‌، عارف‌، شاعر و مورخ‌
ابن‌قاسم ابوعبدالله‌ شمس‌الدین‌ محمد بن‌ قاسم‌ غزی، اِبْن‌ِ قاسِم‌ِ غَزّی‌، ابوعبدالله‌ شمس‌الدین‌ محمد بن‌ قاسم‌ بن‌ محمد ابن‌ محمد (۸۵۹ - ۹۱۸ق‌/۱۴۵۵-۱۵۱۲م‌)، فقیه‌ شافعی ‌ و ادیب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار