ابوعبدالله محمد بن‌ علی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن‌ علی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شباط ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌، اِبْن‌ِ شَبّاط، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد (۶۱۸ -۶۸۱ق‌/ ۱۲۲۱-۱۲۸۲م‌)، ادیب ‌، شاعر ، مورخ ‌و فقیه مالکی
ابن‌طولون ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن علی دمشقی حنفی، ابن‌طولون دمشقی (ح ۸۸۰- ۱۲ جمادی الاول ۹۵۳ق/۱۴۷۵-۱۱ ژوئیه ۱۵۴۶م)، محدث، فقیه، ادیب و مورخ
ابن‌عسکر ابوعبدالله محمد بن‌ علی‌، اِبْن‌ِعَسْکَر، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ (۵۸۴ -۶۳۶ق‌/۱۱۸۸- ۱۲۳۹م‌)، راوی، فقیه‌، مورخ‌ و ادیب‌ عصر موحدون‌ اندلس‌
ابن‌مغازلی ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ جلایی‌، محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ جلاّیی‌، محدث‌ و فقیه‌ مالکی، یکی از شخصیت‌های ابن‌مغازلی
ابن‌حمیده ابوعبدالله محمد بن علی، اِبْن حُمَیْده، ابوعبدالله محمد بن علی (۴۸۶-۵۵۰ق /۱۰۹۳- ۱۱۵۵م)، نحوی، ادیب، لغوی حلّی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار