ابوعبدالله محمد بن یوسف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن یوسف ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌سعاده ابوعبدالله‌ محمد بن‌ یوسف‌ مرسی، اِبْن‌ِ سَعاده‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ یوسف‌ بن‌ سعادة مُرسی‌ (۴۹۶- ۵۶۵ق‌/۱۱۰۳-۱۱۷۰م‌)، خطیب‌، عارف‌، محدث‌، فقیه‌ مالکی‌ و از قضاة اندلس‌
ابوعبدالله محمد بن یوسف فریابی، ابوعبدالله محمد بن یوسف بن واقد فِریابی (متوفای ۲۱۲)، یکی از مفسرین و محدثین قرن دوم و اوایل قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار