ابوعبید اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبید اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعبید ضراب اصفهانی، از ادبای اصفهان
ابوعبید عبدالواحد جوزجانی اصفهانی، از شاگردان ابن سینا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار