ابوعثمان اسماعیل بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعثمان اسماعیل بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوعثمان اسماعیل بن محمد سلمانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوعثمان اسماعیل بن محمد محدث اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابوعثمان اسماعیل بن محمد واعظ محتسب اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار