ابوعثمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعثمان ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوعثمان ابن‌حداد، اِبْن‌ِ حَدّاد، ابوعثمان‌ سعید بن‌ محمد غسّانی‌ (۲۱۹-۳۰۲ق‌/۸۳۴ -۹۱۴م‌)، فقیه‌ ، متکلم‌ و ادیب‌ مغربی‌
ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ، متکلم و ادیب معتزلی و مؤلف کثیرالتألیف قرن سوم
ابوعثمان مغربی، اَبو عُثْمانِ مَغْرِبی، سعید بن سلام (د ۳۷۳ق/ ۹۸۳ م)، از بزرگان مشایخ صوفیه و عرفای بنام سلسله معروفیه
ابوعثمان اسماعیل بن محمد سلمانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوعثمان اسماعیل بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار