ابوعیسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعیسی ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوعیسی ابن ابی لیلی، اِبْن‌ِ اَبی‌ لِیْلی‌، ابوعیسی‌ عبدالرحمان‌ یسار انصاری‌ کوفی‌ (د ۸۳ق‌/ ۷۰۲م‌)، فقیه‌، قاضی‌، قاری‌ و محدث‌ شیعی‌
ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی، از محدثین بزرگ اهل سنت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار