ابوفراس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوفراس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوفراس مغیره بن مهلب، ابوفراس مُغیره بن مهلب (رجب ۸۲ق/اوت ۷۰۱م)، ظاهراً بزرگ‌ترین پسر مهلب و از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوفراس حارث بن ابی‌العلاء سعید، حارث بن ابی العلاء سعید بن حمدان مکنی به ابو فراس از ادیبان بزرگ و شعرای اهل بیت در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار