ابومحمد عبداللّه بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن احمد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است. جدّش مهران از موالی عبداللّه بن معاویه بن عبداللّه بن جعفر بن ابی‌طالب بود که مسلمان شد.
ابومحمّد در سال ۲۳۱ق در اصفهان متولّد شد و جهت کسب علم به عراق و شام سفر کرده و به اصفهان مراجعت نمود.

وفات

[ویرایش]

او در ماه رجب سال ۳۶۵ق وفات یافته و در کنار قبر جدّش محمّد بن یوسف بناء صوفی اصفهانی در قبرستان روشاباد اصفهان مدفون گردید.

پدر ابونعیم اصفهانی

[ویرایش]

ابومحمد عبداللّه بن احمد اصفهانی، پدر حافظ ابونعیم احمد بن عبداللّه اصفهانی مؤلف «ذکر اخبار اصبهان» ست و ابونعیم اصفهانی از او نقل حدیث می‌نماید. صاحب عنوان از ابوخلیفه، عبدان، عبداللّه بن ناجیه، جندی، اسحاق خزاعی، ابراهیم بن متویه، محمّد بن یحیی بن منده، ابن اشته، ابوبکر احمد بن محمّد بن عمر لنبانی روایت می‌کند.
[۱] ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۳.
[۲] ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ص۶۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۳.
۲. ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ص۶۵۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۱۲.    


جعبه ابزار