ابومحمد عبداللّه بن عمران اسدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبداللّه بن عمران اسدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن عمران بن ابوعلی اسدی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است. از موالی سُراقه بن وهب اسدی اصفهانی است. جدّش ابوعلی در زمان خلافت مراوان بن عبدالملک به اصفهان آمد.
صاحب عنوان چندی در اصفهان به استماع حدیث مشغول بوده و آنگاه به ری رفته و آنجا ساکن شده است. از وکیع در تفسیرش و از ابوداود و یحیی بن ضریس و یحیی بن آدم و جریر و عثّام بن علی روایت کرده و ابوالعباس احمد بن اسحاق بن ابراهیم جوهری (حمویه ثقفی) از او نقل حدیث کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۴۶.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۴۲.    


جعبه ابزار