ابومروان عبدالملک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومروان عبدالملک ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حبیب ابومروان عبدالملک‌ بن‌ حبیب‌ سلمی‌، اِبْن‌ِ حَبیب‌، ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ حبیب‌ بن‌ سلیمان‌ سلمی‌ (ح‌ ۱۷۴- ۲۳۸ یا ۲۳۹ق‌)، محدث‌، فقیه‌، ادیب‌، نحوی‌، شاعر و نسّابه اندلسی‌
ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن زهر، ابومروان عبدالملک بن زهر، پزشک و وزیر اشبیلی و مهم‌ترین شخصیت خاندان ابن‌زهر
ابن‌زهر ابومروان عبدالملک بن محمد، ابومروان عبدالملک بن محمد بن مروان بن زهر، فقیه و طبیب اشبیلی، یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر
ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ احمد، ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ احمد (۳۲۳-۳۹۳/۹۳۵-۱۰۰۳م‌)، یکی از افراد خاندان بنوشهید
ابن‌شهید ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر، ابومروان‌ عبدالملک‌ بن‌ عمر (د ۳۲۲ق‌/۹۳۴م‌) نبیره عیسی‌ بن‌ شهید یکی از افراد خاندان بنوشهید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار