ابومسلم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومسلم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومسلم محمد بن علی مهریزد اصفهانی، از محدثان و مفسران معتزلی قرن پنجم هجری در اصفهان
ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی، کاتب، نحوی، ادیب، متکلم، مفسر و از رجال دولت عباسی در قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان
ابومسلم احمد بن محمد ثوری اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار