ابومضر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومضر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابومضر بن جریر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابومضر بن ابی‌طالب اصفهانی، از ادباء و شعرای قرن پنجم هجری در اصفهان
ابومضر بن ابی‌عدنان اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار