ابوکالیجار دیلمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوکالیجار دیلمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوکالیجار صمصام‌الدوله مرزبان دیلمی، مرزبان دیلمی ملقب به صمصام‌الدوله و مُکَنّیٰ به ابوکالیجار دومین پسر عضدالدوله دیلمی و از امیران آل بویه
ابوکالیجار عمادالدوله مرزبان دیلمی، بوکالیجار مرزبان پسر سلطان‌الدوله دیلمی (حک‌. ۴۰۰–۴۴۰ ه. ق)، هفتمین تن از پادشاهان دیلمی فارس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار