ابویعقوب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابویعقوب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابویعقوب بن اسماعیل حذّاء ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌منده ابویعقوب اسحاق بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار