ابویعقوب یوسف بن عبدالله شحام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابویعقوب یوسف بن عبدالله شحام، یکی از متکلمان برجسته معتزله در بصره بود. او که از سوی خلیفه عباسی مامور نظارت بر کار ماموران خراج بود، سرانجام به سال ۲۲۷ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابویعقوب، یوسف بن عبدالله ابن اسحاق شحّام از پیروان ابوالهذیل بود. در زمان خویش پیشوایی و ریاست معتزله بصره به او رسید. وی از آشناترین افراد به فن جدل بود و ابوعلی جبّایی از وی کسب علم کرد. واثق خلیفه عباسی وی را جهت نظارت بر کار ماموران خراج گمارد تا در گرفتن خراج، بر ضعیفان جامعه ظلم و اجحاف روا ندارند، آنان را تحت فشار قرار ندهند. وی پس از سال ۲۲۷ ق درگذشت.
[۱] ابن مرتضی، احمد بن یحیی، طبقات المعتزله، ص۷۱-۷۲ .
[۲] ابن مرتضی، احمد بن یحیی، طبقات المعتزله، ص۸۰.
[۳] اسفراینی، شهفور بن طاهر، التبصیر فی الدین، ص۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن مرتضی، احمد بن یحیی، طبقات المعتزله، ص۷۱-۷۲ .
۲. ابن مرتضی، احمد بن یحیی، طبقات المعتزله، ص۸۰.
۳. اسفراینی، شهفور بن طاهر، التبصیر فی الدین، ص۷۸.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۹۸.

جعبه ابزار