ابو اسحاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو اسحاق ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری کرخی، نویسنده کتاب مسالك الممالك
ابو اسحاق ابراهیم قویری، دانشمند منطقی‌، مفسر کتاب‌های‌ منطق‌ ارسطو و هندسه‌دان‌ قرن‌ ۳ق‌/۹م‌
ابواسحاق اسفراینی، از علمای قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری
ابواسحاق البیری، شاعر و فقیه مالکی اواخر عصر امویان و دورۀ ملوک الطوایف در اندلس
ابواسحاق شامی، از مشایخ بزرگ صوفیه در اواخر سدۀ ۳ و اوایل سدۀ ۴ق
ابواسحاق شیرازی، جمال‌الدین ابراهیم بن علی بن یوسف فیروزآبادی (۳۹۳-۴۷۶ق/۱۰۰۳-۱۰۸۳م)، فقیه بزرگ شافعی و استاد نامدار مدرسه نظامیه بغداد
ابواسحاق کازرونی، عارف، شاعر، مفسر، محدث و مؤسس سلسلۀ کازرونیه (یا اسحاقیه)
ابو اسحاق کعب بن ماتع حمیری، معروف به کعب الاحبار در عهد جاهلیت از یهود یمن و از قبیله ذی رعین و یا ذی الکلاع و از تابعین
ابواسحاق ابراهیم تلمسانی، تِلِمْسانی، ابواسحاق ابراهیم بن ابی بکر انصاری، فقیه مالکی، ادیب و شاعر قرن هفتم
ابواسحاق ابن‌حاج، اِبْن‌ِ حاج‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ عبدالله‌ نُمَیری‌ (۷۱۳ق‌ / ۱۳۱۳م‌)، شاعر، محدث‌ و کاتب‌ اندلسی‌
ابواسحاق ثعالبی، ثَعالِبی، ابواسحاق احمد بن محمد، مفسر و محدث و مُقْری و واعظ نیشابوری قرن چهارم و پنجم
ابواسحاق حربی، حربی، ابواسحاق ابراهیم ‌بن اسحاق، عالم و محدّث حنبلی خراسانی‌الاصل ساکن بغداد، در قرن سوم
ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق عقیلی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم عقیلی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم منجانی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم منجانی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن جعفر اشعری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن حجاج ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن خلید موذن قواس اصفهانی، از محدّثین ثقه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن سندی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری
ابواسحاق اسماعیل بن ابان وراق ازدی، از محدثان قرن دوم و سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار